دومین نماز جمعه شهرستان گالیکش با رعایت پروتکل های بهداشتی، در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش نیلکوه، دومین نماز جمعه شهرستان گالیکش با رعایت پروتکل های بهداشتی، در این شهرستان برگزار شد.

آرشیو

روز : ماه : سال :