نماز جمعه این هفته شهرستان گالیکش با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

به گزارش نیلکوه، نماز جمعه این هفته شهرستان گالیکش با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

آرشیو

روز : ماه : سال :