وزارت خارجه با ابزار دیپلماتیک و پیگیری حقوقی بایستی موضوع غیرقانونی وارد کردن سپاه به لیست تروریستی آمریکا را در سطح جهانی با دیپلماسی فعال پیگیری کند و حقانیت ایران را در سطح جهانی ثابت کند.

عبور پهپادهای نظامی آمریکا از مرزهای ایران مطابق بندهای ۱ تا ۴ قطعنامه ۳۳۱۴ مصوب دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی، تجاوز آشکار نیروهای مسلح امریکا به حاکمیت و سرزمین جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

آرشیو

روز : ماه : سال :