ابراهیم کریمی شهردار سابق گرگان بازداشت و بعد از اجرای حکم قاضی جهت اجرای عدالت به زندان اعزام گردید.

به گزارش نیلکوه؛ محکومیت قطعی ابراهیم کریمی شهردار اسبق گرگان به 5 سال حبس به اتهام مشارکت در تحصیل مال نامشروع از طریق تدلیس در معامله خرید زمین برای آرامستان مسلمین گرگان اجرا شد.

همچنین درخواست نامبرده جهت اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی از طرف قوه قضاییه رد شده است.

گفتنی است ابراهیم کریمی شهردار سابق گرگان به 5 سال زندان محکوم شده است.

آرشیو

روز : ماه : سال :